Content marketing

Hlavnou podstatou content marketingu (do slovenského jazyka preložené aj ako obsahový marketing) je zaujať zákazníka na základe obsahu. Tvorba obsahu predstavuje takú stratégiu, ktorá si za cieľ kladie vymyslieť taký obsah, ktorý zákazníka zaujme, niečo nové ho naučí, informuje ho ale rovnako ho môže aj pobaviť. Obsah musí byť vytvorený plnohodnotne, zaujímavo a musí v zákazníkovi zanechať dojem. Pod pojmom plnohodnotný obsah možno chápať taký obsah, ktorý je prospešný nielen pre zákazníka, ale aj pre samotnú spoločnosť. Súvisiaci obrázokHlavným cieľom content marketingu je prinútiť zákazníka ku kúpe konkrétneho tovaru alebo využitia ponúkanej služby, vďaka čomu spoločnosti budú plynúť zisky. Ak je obsah vytvorený tak, ako má, zákazníkovi sa daná problematika v hlave hlboko zakorení a často krát sa stáva, že informácie o danej problematike alebo už konkrétnom ponúkanom produkte si vyhľadáva aj z vlastnej iniciatívy. Rozmach používania internetu umožnilo používanie obsahového marketingu posunúť na vyšší level. Tvoriť content marketing môže už prakticky každý, kto má internet k dispozícii. Internet predstavuje zdroj, ktorý je prakticky zadarmo, avšak môže priniesť maximálny úžitok. Najčastejšie vytvorené obsahy nájdeme v podobe videí, článkov šírených na sociálnych sieťach, v podobe rozličných e-bookov, návod či príručok vytvorenými k danému produktu. Používanie obsahového marketingu je však ďaleko rozsiahlejšie a používajú sa i jeho ďalšie obsahové formy.

Nákupné správanie každého jedinca spočíva v tom, že si prvotne uvedomí svoju túžbu niečo vlastniť. Následne začne pátrať po alternatívach, ako svoju potrebu uspokojiť. Vyberie si alternatívu, ktorá je pre neho najlepšia a tá smeruje k nákupu určitého konkrétneho produktu. Ak je vytvorený kvalitný obsah, produkt konkrétnej spoločnosti dokáže zákazníka ovplyvniť už v prvom či druhom kroku jeho nákupného rozhodovania – najčastejšie pri uvedomení si túžby niečo vlastniť. Často krát sa stáva, že zákazník o danom produkte predtým vôbec nevedel. Ak sa však budeme snažiť zákazníka s produktom oboznámiť a dostať ho zákazníkovi hlbšie do podvedomia a budeme mu ho neustále pripomínať, u zákazníka vznikne túžba vlastniť ho. Tu nastáva rozdiel medzi klasickou reklamou, ktorá oslovuje zákazníka až v nákupnej fáze a rovnako sa ho snaží v tejto fáze aj upútať. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt content marketing

Content marketing predstavuje dlhodobú stratégiu. Preto netreba očakávať veľký prínos už po určitom období jeho aplikácie. Je to činnosť, ktorej výsledky sa dostavia často krát až po niekoľkých rokoch. Svoje uplatnenie nájde takmer v každej populárnej spoločnosti, ktoré na ňom dlhodobo stavajú a  viac menej aj vďaka jeho využívaniu sú dnes tam, kde sú. A to je hlavný dôvod, prečo sa content marketing začína stávať najpoužívanejším marketingovým nástrojom dnešnej doby.