Bakalárska práca s odbornou tematikou

Bakalárska práca je dôležitá súčasť tretieho ročníka

Študenti na konci prvého stupňa vysokej školy (v 3. ročníku) musia dokázať svoje poznatky a schopnosti v študovanej oblasti. Na účel preukázania svojich kompetencií slúži bakalárska práca alebo tzv. bakalárka. Záverečné práce bývajú z obsahového pohľadu striktne definované v smerniciach školy. Každá smernica vysokej školy je dostupná na internetovej adrese, kde si študent môže prečítať, z čoho má bakalárska práca pozostávať. 

Úvod bakalárskej práce

Bakalárska práca a jej rozsah
Podklady k bakalárskej práci

Každá bakalárka na úvod vysvetľuje o problematiku danej témy. Študent nepoužíva žiadne internetové ani knižné zdroje. Vychádza len zo svojich myšlienok. V bakalárskych prácach sa zvyčajne uvádza postupnosť jednotlivých kapitol, a tiež informácie o tom, čomu sa daná kapitola venuje. Takmer každá vysoká škola vyžaduje spracovanie teoretických poznatkov v rámci prvej kapitoly. Študent pracuje s odbornou literatúrou od domácich a zahraničných autorov. Bakalárska práca by mala obsahovať minimálne 15 zdrojov z knižných publikácií a vedeckých časopisov. Internetové zdroje sú o niečo menej hodnotné, ako tie z kníh. Odporúčame sa na internete vyhýbať stránkam ako je wikipedia.org alebo referaty.sk.

 

Písanie bakalárskych prác

Všetky bakalárky by sa mali riadiť viacerými základnými parametrami. Bakalárske práce by mali mať minimálny rozsah 30 normostrán, čo predstavuje 54 000 znakov vrátane medzier. Študenti majú dnes možnosť využiť profesionálne služby rôznych spoločností, ktoré ponúkajú písanie bakalárskych prác za peniaze. V takomto prípade si nechá zákazník vypracovať cenovú ponuku za požadovaný rozsah na zadanú tému bakalárskej práce. Cena za napísanie bakalárskych prác sa pohybuje v rozpätí od 360 do 500 eur. Závisí to od viacerých faktorov. Najdôležitejšia je náročnosť témy, počet normostrán a termín dodania.

Záver bakalárskych prác

Každá bakalárka musí mať záver, kde študent zhrnie najdôležitejšie poznatky. Uvádza informácie z teoretickej časti, cieľa práce, metodiky, výsledkov práce odporúčaní, ku ktorým dospel. V závere bakalárskych prác sa nepracuje so žiadnou použitou literatúrou. Študent vychádza iba z vlastných myšlienok. V tejto časti formuluje, čomu sa môže venovať ďalšia téma záverečných prác, aby sa prehĺbili poznatky v danej oblasti. Ďalším bodom, ktorý by mal byť obsiahnutý v záverečných prácach je, aby študent poukázal na to či sa mu podarilo splniť cieľ bakalárskej práce. Ten si každý študent stanovuje sám alebo za pomoci svojho školiteľa ešte na začiatku písania. Záver sa najľahšie vypracuje tak, že sa pozrie na obsah celej bakalárky a iba sa opisuje niekoľkými vetami každá kapitola. Študent môže využiť na napísanie záveru aj CTRL C a CTRL V, ak je to z jeho vlastnej tvorby – bakalárky.