Účtovníctvo Bratislava sa o všetko postará

Účtovníctvo Bratislava, oceňovanie v rámci neho a čo je podstatou súvahy

Pre účtovníctvo Bratislava je jedným zo základných princípov ten bilančný, ktorý poskytuje dvojaký pohľad na majetok podniku. Prvý z nich sa zaujíma o jednotlivé formy majetku, pričom účtovníctvo v Bratislave ich eviduje pod označením aktíva. Druhý pohľad sa orientuje na zdroje krytia majetku, teda pasíva. Účtovníctvo Bratislava samozrejme taktiež pracuje so súvahou, pozrime sa preto bližšie na jej podstatu a čo je charakteristické pre oceňovanie v rámci účtovníctva.  

Účtovníctvo Bratislava a jeho neodmysliteľné súčasti 

Účtovníctvo Bratislava má mnoho podôb

Súčasti účtovníctva

Pod súvahou si môžeme predstaviť bilanciu, ktorá kompetentným osobám poskytuje prehľadnú a usporiadanú podobu majetku zoradenú podľa jednotlivých druhov a v peňažnom vyjadrení. Následne taktiež prehľad majetku podľa zdrojov, z ktorých majetok pochádza k určitému dátumu. Pri účtovníctve v Bratislave sa môžeme stretnúť s dvoma typmi súvah, internou a externou. Interný variant slúži výlučne pre vnútropodnikové potreby a poskytuje zainteresovaným osobám vo firme informácie v rôznych časových intervaloch. Typická je mesačná, štvrťročná alebo polročná súvaha. Externá súvaha je určená na zverejnenie a môžeme ju ďalej rozdeliť na riadnu a mimoriadnu. V rámci účtovníctva v Bratislave sa riadna súvaha zostavuje k poslednému dňu účtovného obdobia a je súčasťou účtovnej závierky. Aj riadnu súvahu je možné ďalej rozdeliť na individuálnu (podnik ju zostavuje sám za seba) a konsolidovanú (zostavená podnikmi v skupine). Naproti tomu je nepravidelne zostavená mimoriadna súvaha. Tú rozdeľujeme na otváraciu, ktorá je zostavená ku dňu vzniku účtovnej jednotky a likvidačnú súvahu zostavenú ku dňu vyhlásenia konkurzu, resp. vstupu do likvidácie. Prejdime na oceňovanie, pod ktorým si v účtovníctve v Bratislave možno predstaviť spôsoby peňažného vyjadrenia jednotlivých zložiek majetku. Cenou sa následne rozumie peňažné vyjadrenie hodnoty statkov. Existuje niekoľko úloh oceňovania a medzi hlavné radíme oceňovanie pri obstaraní hospodárskych prostriedkov, oceňovanie pre potreby vykázania zdaňovania a vykazovania stavu majetku. Aj oceňovanie má v účtovníctve svoje princípy, pričom rozlišujeme realizačný princíp a princíp aktuálnosti. Za výsledok oceňovania vo všeobecnosti označujeme cenu a pri nej poznáme ceny minulosti (cena obstarávacia, výrobná a vlastné náklady), ceny prítomnosti (nominálna či trhová cena) a taktiež ceny budúcnosti (plánovaná výrobná a plánovaná trhová cena).  

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke https://www.easystart.sk/.